Izjava

Varovanje osebnih podatkov

Varovanje vaše zasebnosti nam je pomembno, zato vam želimo s temi informacijami pomagati razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo, katere postopke obdelave izvajamo ter kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite.

1. Splošno

Matjaž Mihevc, Tovarniška cesta 8a, 1370 Logatec (v nadaljevanju: upravljavec) se zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov, zato je to podrocje uskladil z Evropsko uredbo EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR).

Glavni cilj upravljavca je, da vam ponudi vrhunsko storitev in s tem doseže vaše optimalno zadovoljstvo. Upravljavcu zbiranje in obdelava nekaterih osebnih podatkov omogocata hitrejše in boljše prilagajanje vašim potrebam in željam, vam pa zagotavljata ucinkovitejšo komunikacijo in boljšo uporabniško izkušnjo.

Upravljavec skrbno hrani in varuje vaše osebne podatke, da ne bi prišlo do morebitnih neupravicenih razkritij podatkov nepooblašcenim osebam.

2. Osebni podatki

Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z dolocenim ali dolocljivim posameznikom.

Upravljavec zbira in obdeluje izkljucno le tiste vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi na doloceno storitev (prijava na e-novice ali z izpolnitvijo obrazca za neobvezujoce povpraševanje). Ti osebni podatki so: ime in priimek, podjetje, telefonska številka, e-poštni naslov in IP naslov.

Ce posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obvešcen in seznanjen s tem obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Ce ste mlajši od 16 let, osebne podatke posredujte le, ce imate za to dovoljenje starša ali zakonitega zastopnika.

Upravljavec vas naproša, da zaradi ohranjanja ažurnosti podatkov, sporocite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

3. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebne podatke uporablja in obdeluje na podlagi veljavne slovenske zakonodaje in prava Evropske unije.

Upravljavec kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani.

Osebni podatki, ki jih je upravljavec zbral od vas, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri cemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos (vaše izrecno soglasje ali zakonska dolocba).

Vsi vaši osebni podatki so shranjeni na varnih strežnikih upravljavca ali na varnih strežnikih podizvajalcev ali poslovnih partnerjev upravljavca (ali v varni tiskani obliki), pri cemer se pri dostopu do njih in njihovi uporabi uporabljajo politike in standardi glede varnosti upravljavca.

Ceprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoce zagotoviti popolne zašcite pred kibernetskimi napadi, si upravljavec s svojimi podizvajalci in poslovnimi partnerji mocno prizadeva izvajati fizicne, elektronske in postopkovne zašcitne ukrepe za zašcito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov.

Dostop do vaših podatkov je upravljavec omejil na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen.

4. Cas hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko casa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, ce ne obstaja druga pravna podlaga ali ce je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, unicijo, blokirajo ali anonimizirajo.

5. Vaše pravice

Pravico imate, da:

zahtevate, da vam upravljavec zagotovi nadaljnje podrobnosti o tem, kako upravljavec uporablja vaše podatke,
dostopate do vaših osebnih podatkov in kopij podatkov, ki ste jih posredovali upravljavcu,
prejmete osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke brez oviranja posredujete drugemu upravljavcu, kadar je to tehnicno izvedljivo, ce obdelava vaših podatkov temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi,
od upravljavca zahtevate, da posodobi vse netocnosti v podatkih, ki jih hrani,
od upravljavca zahtevate, da izbriše vse podatke, za uporabo katerih nima vec zakonite podlage,
kadar obdelava temelji na privolitvi in v zvezi s kakršnim koli neposrednim trženjem, preklicete svoje privolitev z veljavnostjo za naprej, tako da upravljavec preneha z navedeno obdelavo,
ugovarjate kakršnikoli obdelavi, ki temelji na zakonitih interesih, zaradi vaših posebnih okolišcin, razen ce imajo razlogi upravljavca za navedeno obdelavo prednost pred kakršnim koli poseganjem v vaše pravice glede varstva podatkov,
od upravljavca zahtevate, da omeji nacin, kako uporablja vaše podatke, na primer med proucevanjem pritožbe.

Glede uresnicevanja teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprecevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svobošcin drugih. Ce boste uveljavljali katerokoli od teh pravic, bo upravljavec preverili vašo upravicenost in odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o cemer vas bo upravljavec obvestil.

Kadarkoli imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblašcenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana. www.ip-rs.si.

6. Upravljavec

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Matjaž Mihevc, Tovarniška cesta 8a, 1370 Logatec.

Kontaktni naslov za varstvo vaših podatkov je info@explore-lukovo.si.

Studio

 • P
 • T
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 • 27
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 28
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 29
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 30
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 31
 • 29
 • 30
 • 31
Loading

Prosto

Zasedeno

Apartma

 • P
 • T
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 • 27
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 28
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 29
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 30
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 31
 • 29
 • 30
 • 31
Loading

Prosto

Zasedeno
  Date of revenue:

  Date of departure:

  Accommodation:

  [recaptcha]

  By submitting a form, I agree to a privacy policy.